Nghi Sơn News

Seafood show BOSTON

Ngày đầu tiên của nghisonfoods tại boston Seafood show 10/3/2018
My booth 1033 Vietnam , welcome
Và vị khách đầu tiên

TYPICAL PRODUCTS
NEWS & EVENTS
OUR PARTNER